Vacature Data Engineer - Utrecht

Utrecht

Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB)
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Functieomschrijving Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Jij om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een: Da­ta En­gi­neer 36 uur per week (lo­ca­tie Utrecht) Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie Sa­men met jouw col­le­ga Da­ta En­gi­neers in het Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce team houd jij je be­zig met het in­le­zen en on­der­zoe­ken van da­ta. Jij bent ver­ant­woor­de­lijk voor de BI-bac­kend en jij werkt ook sa­men met de Da­ta Ana­lis­ten om goe­de in­for­ma­tie­pro­duc­ten op te le­ve­ren. Jij ont­wik­kelt en be­heert de ETL pro­ces­sen, het da­ta­mo­del en da­ta­wa­re­hou­se van on­ze or­ga­ni­sa­tie. Door het op­ha­len van da­ta uit bron­sys­te­men en het trans­for­me­ren en pre­pa­re­ren van da­ta voor de di­ver­se toe­pas­sings­ge­bie­den, leg jij de ba­sis voor al­le rap­por­ta­ges en ana­ly­ses die moe­ten wor­den uit­ge­voerd voor één of meer­de­re be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Sa­men met je team­ge­no­ten ga jij op zoek naar de best mo­ge­lij­ke tech­ni­sche op­los­sin­gen om da­ta te ont­slui­ten, ge­schikt en be­schik­baar te ma­ken. Daar­naast speel je een rol in de ont­wik­ke­ling en het ge­bruik van een uni­for­me set van in­di­ca­to­ren en werk je mee aan pro­jec­ten ter be­vor­de­ring van da­ta­kwa­li­teit en da­ta­ma­na­ge­ment. Het team met pro­fes­si­o­nals waar­in je komt te wer­ken is di­vers en be­staat uit zes col­le­ga's, waar­on­der Da­ta Ana­lis­ten en Da­ta En­gi­neers. In de­ze func­tie leg je ver­ant­woor­ding af aan Wen­dy Sie­verts, Team­lei­der Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce. En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den: Ont­slui­ten, trans­for­me­ren en pre­pa­re­ren van da­ta; Ver­ta­len van de bu­si­ness vraag naar func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche ont­wer­pen voor BI-op­los­sin­gen; Ver­be­te­ren en aan­pas­sen van de ETL pro­ces­sen en da­ta­mo­del­len aan de in­for­ma­tie­be­hoef­te; Op­stel­len en up-to-da­te hou­den van do­cu­men­ta­tie.

lees meer

Functie-eisen Je hebt een HBO of WO di­plo­ma op het ge­bied van (be­drijfs­kun­di­ge) in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness ana­ly­tics, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of ver­ge­lijk­ba­re stu­die met een groot da­ta com­po­nent; Je hebt mi­ni­maal 3 jaar werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie. Werk­er­va­ring in ge­zond­heids­zorg is een pré; Je hebt er­va­ring met het bou­wen van query's en het op­ti­ma­li­se­ren van ETL-pro­ces­sen; Je hebt ken­nis van en er­va­ring met da­ta­ma­na­ge­ment en da­ta­wa­re­hou­se me­tho­die­ken en ar­chi­tec­tu­ren; Je hebt ken­nis van/er­va­ring met (T-)SQL en MS SSIS. Ken­nis van Py­thon of R is een pré; Ken­nis van of er­va­ring met Mi­cro­soft Azu­re is een pré; Ken­nis van of er­va­ring met be­heer­stan­daar­den zo­als ITSM, ASL, BiSL of ITIL is een pré; Ken­nis van of er­va­ring met Agi­le wer­ken is een pré; Er­va­ring als Scrum Mas­ter of een cer­ti­fi­ce­ring hier­in is een pré. On­ze ide­a­le kan­di­daat: Is ana­ly­tisch in­ge­steld en kan dui­de­lijk com­mu­ni­ce­ren, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk; Is pro­ac­tief en se­cuur en kan zelf­stan­dig en ge­struc­tu­reerd wer­ken; Denkt in op­los­sin­gen en mo­ge­lijk­he­den om tech­ni­sche in­for­ma­tie­pro­duc­ten maxi­maal aan te la­ten slui­ten bij de doel­stel­lin­gen van op­dracht­ge­vers; Is nieuws­gie­rig naar de be­hoef­te ach­ter de ge­wens­te da­ta en kan goed door­vra­gen naar wat een ge­brui­ker echt no­dig heeft; Heeft een flexi­be­le hou­ding in een or­ga­ni­sa­tie in ver­an­de­ring.

lees meer

Taalvaardigheid Vereist: Nederlands
Salarisinformatie Bruto € 4.227 p/m
Overige info Wij vragen; Een dienst­ver­band voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging naar on­be­paal­de tijd; Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker; Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 55 (maxi­maal € 4.227,-) op ba­sis van 36 uur per week; Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding; De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.

lees meer

Bedrijfsomschrijving Het Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening. De uitvoering wordt verzorgd door vijf regionale screeningsorganisaties in samenwerking met hun ketenpartners, zoals huisartsen en ziekenhuizen. Ondersteunende activiteiten worden geleverd door Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB).

lees meer

Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare Vacatures Data Engineer in Utrecht