Product Owner BI - Utrecht

Utrecht

Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB)
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Functieomschrijving Wel­kom bij Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land
Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is. Wij zijn per di­rect op zoek naar een;
Pro­duct Ow­ner BI
24 - 36 uur per week
Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie
Als Pro­duct Ow­ner ben je ge­du­ren­de de ge­he­le le­vens­cy­clus, ei­ge­naar van het (soft­wa­re) pro­duct. Jij zorgt er­voor dat het pro­duct blijft aan­slui­ten op de ver­an­de­ren­de be­hoef­ten van klan­ten en sta­ke­hol­ders. Sa­men met de sta­ke­hol­ders en het ont­wik­kel­team zorg jij er­voor dat de­ze be­hoef­ten wor­den ver­taald naar aan­pas­sin­gen van het pro­duct. Als Pro­duct Ow­ner ben jij de eni­ge die, bin­nen de ge­stel­de ka­ders, de volg­or­de en de in­houd van de Pro­duct Bac­k­log be­paalt. Het Scrum Team werkt van­af de Pro­duct Bac­k­log en de­ze Bac­k­log is het eni­ge ka­naal waar­langs het werk naar het team door­stroomt. Als Pro­duct Ow­ner ga jij je rich­ten op de on­der­steu­ning van de (soft­wa­re) pro­duc­ten voor BI en rap­por­teer je aan de ma­na­ger Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).
 
En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:
 • Cre­ë­ren en uit­dra­gen van de vi­sie en stra­te­gie op BI. In sa­men­spraak met klan­ten/sta­ke­hol­ders, het ont­wik­kel­team en het ma­na­ge­ment;
 • Or­de­nen van Pro­duct Bac­k­log items zo­dat doe­len en mis­sie op de bes­te ma­nier be­haald kun­nen wor­den;
 • Hel­der (la­ten) om­schrij­ven van Pro­duct Bac­k­log items;
 • Er­voor zor­gen dat de Pro­duct Bac­k­log zicht­baar, trans­pa­rant en voor ie­der­een dui­de­lijk is;
 • In­zich­te­lijk ma­ken waar het Scrum Team aan gaat wer­ken en dit com­mu­ni­ce­ren;
 • Er­voor zor­gen dat het Scrum Team de Pro­duct Bac­k­log items be­grijpt.
 
 

lees meer

Functie-eisen Wij vra­gen:
 • Een af­ge­ron­de (post) hbo/wo op­lei­ding op het ge­bied van be­drijfs­kun­de, be­drijfs­in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of be­leid & ma­na­ge­ment in de ge­zond­heids­zorg;
 • Ken­nis van en er­va­ring met Agi­le wer­ken;
 • Het is een pré als je Pro­duct Ow­ner er­va­ring hebt, bij voor­keur bin­nen de ge­zond­heids­zorg.
 
On­ze ide­a­le kan­di­daat:
 • On­der­zoekt de wen­sen en be­hoef­ten van de (in­ter­ne- en ex­ter­ne) klan­ten en speelt hier ef­fec­tief op in;
 • Over­ziet en be­grijpt ex­ter­ne- en in­ter­ne ont­wik­ke­lin­gen en re­a­li­seert wat dit be­te­kent voor het pro­duc­ten- en dien­sten­pak­ket van de ei­gen groep/team en voor de or­ga­ni­sa­tie als ge­heel. Ont­wik­kelt op ba­sis van de­ze ont­wik­ke­lin­gen lan­ge­re ter­mijn doel­stel­lin­gen;
 • Sig­na­leert kan­sen, mo­ge­lijk­he­den en/of knel­pun­ten en on­der­neemt ac­tie, denkt voor­uit om kan­sen te pak­ken en/of pro­ble­men te voor­ko­men;
 • Is in staat met lef be­slui­ten te ne­men en toont durf en ver­trou­wen om an­de­ren te be­trek­ken;
 • Voelt zich ver­ant­woor­de­lijk voor het sys­teem en de om­ge­ving. Gaat ge­cal­cu­leer­de ri­si­co's aan om een be­paald her­ken­baar voor­deel te be­ha­len;
 • Heeft in­zicht in de ei­gen or­ga­ni­sa­tie en an­de­re re­le­van­te or­ga­ni­sa­ties. Kent de re­le­van­te per­so­nen bin­nen en bui­ten de or­ga­ni­sa­tie en de ver­hou­din­gen daar­tus­sen en weet hier­mee re­ke­ning te hou­den. Weet op ba­sis hier­van in te schat­ten wat de ge­vol­gen zijn van (ei­gen) be­slis­sin­gen en ac­ti­vi­tei­ten op on­der­de­len van het pro­ces/de or­ga­ni­sa­tie en de con­text van die or­ga­ni­sa­tie.

lees meer

Taalvaardigheid Vereist: Nederlands
Salarisinformatie Bruto € 3.322 - € 4.798 p/m
Overige info Wij bie­den:
 • Een dienst­ver­band voor 24 tot 36 uur per week;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 60 (maxi­maal € 4.798,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.

lees meer

Bedrijfsomschrijving Het Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening. De uitvoering wordt verzorgd door vijf regionale screeningsorganisaties in samenwerking met hun ketenpartners, zoals huisartsen en ziekenhuizen. Ondersteunende activiteiten worden geleverd door Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB).

lees meer

Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare Vacatures Business Intelligence Specialist in Utrecht Bekijk alle soortgelijke vacatures